دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

کمیته ترفیع


 


اعضای کمیته ترفیع

  1. دکتر احمد سام دلیری معاونت آموزشی و پژوهشی و رئیس کمیته
  2. دکتر مهدی عبدالملکی دبیر کمیته
  3. دکتر علیرضا نوروزی شرف

 

آیین نامه و فرم های کمیته ترفیع


برچسب ها: -