دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

کمیته اخلاق در پژوهش


اهداف

رعايت موازين شرعی، حقوقي و اخلاقي در تمامي پژوهش هاي اپيدميولوژيك ، باليني و علوم پايه و تحقيقات نظام بهداشتي – درماني

مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالي ناشي از تحقيق

حفظ حقوق آزمودني ، پژوهشگر و سازمان مجري پژوهش و حفظ ارزشهاي اسلامي در انتخاب موضوع وروند انجام تحقيق

پيشگيري از اجراي طرحهاي تحقيقاتي مغاير با موازين اخلاق اسلامي و اخلاق ملي كه ممكن است توسط محققين (اعم از داخلي و خارجي ) در داخل كشور به اجرا درآيد.

ترويج فرهنگ استفاده از مشاورين اخلاقي و حقوقي در برنامه هاي تحقيقاتي

 


موارد قابل ارجاع

كليه پايان نامه هاي دوره دكتري تخصصي و فوق تخصصي و PhD دوره هاي مختلف پزشكي كه داراي سوژه هاي انساني مي باشند مي بايست مصوبه كميته منطقه اي اخلاق در پژوهش را اخذ نمايند.

ساير پايان نامه هاي دانشجويي داراي سوژه هاي انساني با نظر شوراي پژوهشي مربوطه در صورت نياز به كميته منطقه اي اخلاق در پژوهش ارجاع و مورد بررسي قرار ميگيرد.

كليه طرحها و پايان نامه هايي كه به صورت طرح ملي پذيرفته مي شود و طرحهايي كه داراي همكار (چه از نظر منابع مالي و يا نيروي انساني) با اشخاص و يا مراكز حقيقي يا حقوقي خارجي مي باشند علاوه بر اخذ موافقت نامه كميته منطقه اي ،‌ميبايست تأييديه كميته كشوري اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي را نيز كسب نمايد.

كليه طرحهايي كه به صورت چند مركزي مورد پذيرش قرار مي گيرند لازم است علاوه بر كسب اخذ موافقت كميته اخلاقي دانشگاه يا مراكز تحقيقاتي از كميته يا كميته هاي اخلاق ساير نهادهاي پژوهشي همكار نيز موافقت نامه اخذ نمايد.