دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

کارشناسان امور فنی و طرح های عمرانی


مهندس فرشید شیخ محمدی

 

کارشناسان امور فنی و  طرح های عمرانی

تلفن: 7-33117804  داخلی 119