دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات


رضا رجبی

سرپرست طرح و برنامه

 

وظایف:

ابلاغ بخشنامه هاي بودجه به واحدهاي تابعه براساس ضوابط كلي تهيه بودجه كشور،خط مشي رئيس دانشگاه و مصوبات هيات امناء و وزرات برنامه ريزي براي تأمين فضاهاي كاربردي دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالي و اقدام در مورد تامين اعتبارات عمراني مورد نياز تهيه طرح جامع دانشگاه و تامين زمين و امكانات بادرنظرگرفتن برنامه توسعه آتي همكاري با ديگر واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي آنها هدايت امور مرتبط با بهره وري و تحول اداري در دانشگاه جمع بندي اعتبارات پيشنهاد شده توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات پيشنهاد شده در قالب فرمهاي مصوب و اهداف و خط مشي هاي دانشگاه تهيه پيش نويس موافقت نامه جاري و عمراني و اختصاصي و ساير منابع تامين اعتبار ابلاغ بودجه مصوب به هريك از واحد ها و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريك از واحد ها با توجه به اعتبار مصوب شده و دريافت عملكرد ارائه بودجه پيشنهادي به مراجع ذيربط و دفاع از آن با شركت در كميسيونها و جلسات مربوطه بررسي سيستم ها و روشهاي اجرائي دانشگاه و اصلاح يا تغيير آنها به منظور حذف تشريفات و مراحل زايد و بهينه سازي اقدامات موجود همكاري با معاونت اداري مالي در پيش بيني نيروي انساني مورد نياز داشنگاه بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه و واحد ها و چگونگي كار در آنها با توجه به توسعه دانشگاه مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحد هاي تابعه به منظور تفكيك وتقسيم صحيح وظايف بين واحد ها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف دانشگاه تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحد هاي مرتبط تهيه و تنظيم شرح وظايف واحد ها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني داشگاه و ابلاغ آنها به واحد ها پس از تصويب هيات امناء بررسي پيشنهادات واحد ها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها تشخيص و تعيين رشته شغلي پستهاي سازماني با توجه به طرحهاي طبقه بندي مشاغل جمع آوري آمارها و داده هاي مورد نياز دانشگاه اطلاع رساني و ارائه آمارهاي توليد شده همكاري با مديران و روساي واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه . شركت فعال در شوراها ، كميته ها و اظهار نظر پيرامون مسائل مربوط . برنامه ريزي براي بهبود مستمر مديريت و افزايش بهره وري در فرايند آموزش تحقيق و فناوري با عنايت به شايسته سالاري ، ابتكار ، خلاقيت و افزايش مشاركت و انعطاف سازماني. برنامه ريزي و نظارت بر طراحي ، بهينه سازي و انطباق نظامهاي مديريتي متناسب و مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي توسعه آموزش عالي. برنامه ريزي و نظارت در زمينه بررسي سيستمها،روشها و رويه هاي مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزايش رضايتمندي كاركنان و ارباب رجوع ، تسهيل در انجام كارها و انطباق با نيازهاي جديد . پشتيباني،هدايت و نظارت برفعاليتهاي بهره وري و تحول اداري دانشگاه . ارايه طرح هاي جديد به منظور توسعه و کمي و کيفي واحد دانشگاهي ارتباط مستمر و انجام هماهنگي لازم با دفتر طرح و برنامه و بودجه سازمان مرکزي انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.


برچسب ها: برنامه و بودجه