دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی


دکتر حافظ مهدنژاد

 سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی

تلفن تماس:  08133117804 داخلی 211

دورنگار : 08133117803

ایمیل:     m.mahdnejad@gmail.com

 


برچسب ها: -