دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

مدیریت امور اداری و پشتیبانی


مهندس هادی عبدکوند

سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی

08133117804 داخلی 210