دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

مدیریت امور فنی و طرح های عمرانی دانشگاه


مهندس مسلم درویشی

 

عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران

تلفن :7-33117804   داخلی: 301