دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

مدیرکل حوزه ریاست و مشاور رئیس


دکتر فرشاد محمدیان

دکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

 عضو هیأت علمی گروه علوم کشاورزی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی – استادیار

پست الکترونیکی: f.mohammadian60@gmail.com

شماره تماس: 08133117804 داخلی 104