دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

فرایندهای امور شاهد


فرآیندها

 

فرایند تشکیل پرونده دانشجویان در ستاد شاهد و ایثارگر

1- مراجعه دانشجویان به بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اسدآباد جهت دریافت معرفی نامه در صورت عدم دسترسی به کارت ایثارگری یا ارائه کارت ایثارگری

2- مراجعه دانشجو به ستاد شاهد و ایثارگردانشگاه جهت تشکیل پرونده

3- ارائه مدارک زیر به ستاد شاهد:

دو قطعه عکس دانشجو - کپی شناسنامه دو عدد - کپی کارت ملی دو عدد - کپی کارت ایثارگری دو عدد یا کپی از معرفی نامه دوعدد - ارائه شماره حساب بانک تجارت دانشگاه

4- تکمیل فرمهای ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

 

ارائه تسهیلات آموزشی با توجه به درخواست دانشجویان شاهد و ایثارگر

1- مراجعه دانشجو به ستاد شاهد و ایثارگر و ارائه درخواست استفاده از تسهیلات آموزشی 2- تکمیل فرم درخواست استفاده از تسهیلات آموزشی توسط دانشجو و ارائه آن به ستاد شاهد و ایثارگردانشگاه

3- بررسی مشخصات تحصیلی درخواست دانشجوتوسط  کار شناس ستاد

4- ارسال فرم مربوطه به معاون آموزشی دانشگاه جهت امضاء و طرح در کمیسیون یا شورای آموزشی

5- ارائه نظر کمیسیون و تایید و امضاء معاون آموزشی ، مدیر کل آموزشی و مدیرستاد شاهد و ایثارگر

فرایند درخواست برگزاری کلاسهای تقویتی

1- مراجعه دانشجویان به ستاد شاهد و درخواست تشکیل کلاس تقویتی با تکمیل فرم درخواست کلاس تقویتی                                                                   

2- هماهنگی لازم با استاد مربوطه جهت کسب موافقت استاد جهت تشکیل کلاس و تعیین روزهای برگزاری کلاس تقویتی

3- تهیه لیست دانشجویان کلاس تقویتی درس جهت حضورو غیاب دانشجویان

4- تایید و امضاء نامه درخواست برگزاری کلاس تقویتی توسط مدیر ستاد شاهد

5- ارسال درخواست کلاس تقویتی تقویتی به استاد مربوطه

 

فرایند راهنمایی و مشاوره تحصیلی

1- تهیه لیست مشکلات آموزشی دانشجویان براساس کارنامه تحصیلی دانشجویان توسط کارشناس مشاوره ستاد شاهد

2- ارائه مشاوره و راهنمایی پیرامون مشکلات آموزشی دانشجویان توسط کارشناس مربوطه

 

فرایند طرح استاد مشاور

1- انتخاب یک استاد از هر گروه آموزشی جهت مشاوره با دانشجو توسط ستاد شاهد

2- کسب توافق استاد در صورت قبولی مشاوره توسط ستاد شاهد

3- ارسال لیست دانشجویان مربوطه به گروه به همراه کارنامه  ترمی دانشجو توسط ستاد شاهد

4- دریافت مشاوره تحصیلی و آموزشی دانشجواز طرف ستاد شاهد


برچسب ها: - فرایند