دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

شناسنامه علمی دکتر سمیه رفعتی


نام و نام خانوادگی: سمیه رفعتی الاشتی 

تلفن:  08133137456                

پست الکترونیکی: Rafatisomayeh@gmail.com

آدرس صفحه در سامانه مدیریت امور پژوهشی                            

 

مدارک تحصیلی

 

مقطع

رشته تحصیلی

دانشگاه و شهر محل تحصیل

تاریخ شروع و پایان دوره

کارشناسی

زمین‌شناسی

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1382-1378

کارشناسی ارشد

جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی

تربیت مدرس تهران

1386-1383

دکتری

جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی

خوارزمی کرج

1391-1387

 

 

سوابق پژوهشی

 

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

نوع نمایه علمی نشریه

مؤسسه

 

 محل انتشار

مشخصات نشريه

ISC/ISI/ ….

سال انتشار

شماره مجله

1

تغییرپذیری منابع آب و اثر تغییر اقلیم بر آن

فصلنامه تحقیقات منابع آب

علمی- پژوهشی

انجمن علوم مهندسی منابع آب

87

سال 5

 

 شماره 1

2

ارزیابی بارش ماهواره‌ای 3B43 و مقایسه آن با مقادیر حاصل از تکنیک درون‌یابی کریجینگ

سنجش از دورو   ایران  GIS

ISC

دانشگاه شهید بهشتی

91

سال 4 

شماره 3

3

تحلیل همدیدی شرایط رخداد سامانه های همرفتی با بارش بیش از 10 میلی متر

پژوهش‌های جغرافیای طبیعی

ISC

دانشگاه تهران

93

سال 46 شماره 2

4

بررسی سامانه‌های همرفتی میان مقیاس با استفاده از تصاویر دمای درخشندگی در جنوب غرب ایران

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

ISC

دانشگاه خوارزمی

93

32

5

تحلیل الگوهای فضایی و زمانی سامانه های همرفتی با بارش بیش از 10 میلی متر در جنوب غرب ایران

جغرافیا و توسعه

ISC

دانشگاه سیستان و بلوچستان

94

39

6

تاثیر رودبادهای سطح پایین در شکل گیری سامانه های همرفتی میان مقیاس در جنوب غرب ایران

پژوهش‌های جغرافیای طبیعی

ISC

دانشگاه تهران

95

دوره 48 شماره 1

7

بررسی تاثیرات ارتفاعات زاگرس بر چرخه عمر سامانه های همرفتی میان مقیاس غرب ایران

جغرافیا و مخاطرات محیطی

ISC

دانشگاه فردوسی مشهد

95

18

8

واکاوی ویژگی های سامانه های همرفتی میان مقیاس غرب ایران

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

ISC

دانشگاه خوارزمی

95

42

9

Assessment of mesoscale convective systems using IR brightness temperature in thr southwest of Iran

Theoretical and Applied Climatology

ISI

Springer

2017

129

10

بررسی توفان های همرفتی عمیق و سطوح جهیده مرتبط با آن ها در غرب ایران با استفاده از تصاویر SEVIRI

جغرافیا و مخاطرات محیطی

ISC

دانشگاه فردوسی مشهد

96

21

11

بررسی همگنی و ر وند تغییر دما

فیزیک زمین و فضا

ISC

دانشگاه تهران

 

 

12

شرایط و مخاطرات اقلیمی آینده ایران در تحقیقات اقلیمی

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

ISC

دانشگاه خوارزمی

97

سال 5 شماره 3

13

ارزيابي اقتصادي انرژي باد و كارايي توربينهاي بادي در استان كرمانشاه با ملاحظات اقليمي

برنامه‌ریزی و آمایش فضا

ISC

دانشگاه تربیت مدرس

98

دوره 23 شماره 2

14


تحليل روند تغييرات و پيش بيني پارامتر هاي حدي دماي سواحل جنوبي درياي خزر

 

 

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

ISC

دانشگاه خوارزمی

95

سال 18 شماره 48

15


پيش بيني پتانسيل باد و ارزيابي نتايج در نواحي كوهستاني (مطالعه موردي: استان كرمانشاه)

 

 


ژئوفيزيك ايران

 

 

ISC

دانشگاه تهران

97

جلد 12 شماره 4

16

اندركنش تاثير ارتفاعات زاگرس بر بارش تجمعي و سرعت قايم باد سامانه هاي غرب ايران

مخاطرات محيط طبيعي

ISC

دانشگاه سیستان و بلوچستان

97

دوره 7 شماره 18

17


اثر پارامترهاي محيطي ايستگاه بر ويژگي هاي باد در ايستگاه هاي سينوپتيك استان كرمانشاه

 

 


پژوهشهاي دانش زمين

 

 

ISC

دانشگاه شهید بهشتی

98

سال 10 شماره 39

18

بررسي رفتار ديناميكي و بارش تجمعي سامانه هاي همرفتي ميان مقياس غرب ايران در دوره گذار سال

جغرافيا و برنامه ريزي

ISC

دانشگاه تبریز

97

سال 22 شماره 65

19

واکاوی رخداد و الگوهای همدید موج های سرمایی دهه‌ی اخیر ایران

پژوهشهای جغرافیای طبیعی

 

دانشگاه تهران

99

دوره 52 شماره 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان همایش علمی معتبر

 

ملی و بین‌اللملی

محل برگزاری

برگزار کننده

 

همایش

عنوان مقاله

1

همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها، سازگاری و تعدیل

تهران

دانشگاه خوارزمی

همگنی داده‌ها، چالش بزرگ مطالعات تغییر اقلیم

2

سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

زنجان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بررسی روند تغییر فشار و الگوی فضایی آن در سطح ایران

3

همایش ملی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات گیاهی

ساری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

کاربرد سناریوهای تغییر اقلیم برای بررسی اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و سازگاری با آن

4

همایش ملی شهر سبز پایدار

همدان

مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی و شهرداری همدان

بررسی کیفی و همگنی داده های سرعت و جهت باد (مطالعه مقدماتی جهت بررسی پتانسیل تولید انرژی بادی در استان کرمانشاه)

5

ISPRS INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE 2017

TEHRAN

UNIVERSITY OF TEHRAN

OVERSHOOTING TOPS DETECTION IN CONVECTIVE SYSTEMS USING METEOSAT SECOND GENERATION IMAGERY

6

ISPRS INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE 2017

TEHRAN

UNIVERSITY OF TEHRAN

GROUNDWATER EXPLORATION USING FUZZY LOGIC APPROACH IN GIS FOR AN AREA AROUND AN ANTICLINE, FARS PROVINCE

7

The Sixteen National Conference of Geomatic

TEHRAN

National Cartographic Center of Iran

GIS-Based Assessment of the Relationships between Erosion and Desertification in a Semi-Arid Climate: Zarin-Dasht district, Fars province

8

The First International Conference on water crisis

Zahedan

Zabol University

Meteorological Drought Monitoring based on an efficient index, using Geostatistical analyst in Ghare Aghaj watershed_ Iran

 

طرح پژوهشی برون دانشگاهی

عنوان

کارفرما

سال انجام

پتانسيل يابي انرژي باد و ارزيابي اقتصادي تاسيس نيروگاه بادي در استان كرمانشاه

 

 

شرکت توزیع برق استان کرمانشاه

97-95

 

مشاوره پایان نامه

ردیف

عنوان

دانشجو

مقطع

دانشگاه

1

بررسی شرایط و  ویژگی های رخداد سامانه های همرفتی میان مقیاس در غرب ایران

سعید بساطی

دکتری

لرستان

2

بررسی سامانه های منجر به بارش شدید در شمال ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای

مجتبی پیروزنیا

کارشناسی ارشد

فردوسی مشهد

3

تحلیل زمانی _ مکانی و سازوکار بارش های همرفتی بر روی ایران

صالح گرامی

دکتری

تهران