دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

تماس با ما


 

آدرس: شهرستان اسدآباد – بلوار حاج آقا حمزه ای – بلوار شهید رضائیان - دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی


کد پستی دانشگاه: 6541853096       


پیش شماره شهرستان اسدآباد:  081                     


شماره تلفنخانه دانشگاه: 33117804،5،7


شماره فکس دبیرخانه دانشگاه: 33117803


شماره فکس دفتر ریاست دانشگاه: 33117801              


شماره فکس حراست دانشگاه: 33117806

 

                                                                    شماره های تماس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی                       

                                                                                           حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر حسین مرادی مخلص

رئیس دانشگاه

33117802

102

2

دکتر فرشاد محمدیان

مشاور حوزه ریاست

33117804،5،7

104

3

مهندس هادی عبدکوند

مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی

33117804،5،7

101

4

خدیجه زیوری قوی

کارشناس حوزه ریاست

33117804،5،7

102

5

رمضان خدمتی حیدری

سرپرست اداره حراست

33117804،5،7

200

6

سید احمد امامی

کارشناس حراست فیزیکی

33117804،5،7

105

7

مرتضی زرین پرور

کارشناس حراست فیزیکی

33117804،5،7

300 - 309

8

مهدی قمری

مدیر طرح و برنامه

33117804،5،7

117

9

مهندس هادی عبدکوند

مسئول گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

33117804،5،7

101

10

دکتر مهدی ترک شوند

سرپرست گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

33117804،5،7

417

         
         

                                                                                    حوزه معاونت اداری و مالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر مهدی کاکائی

معاون اداری و مالی

33117804،5،7

114

2

محمد مهدی مولوی

دفتر معاونت اداری و مالی

33117804،5،7

114

3

دکتر ابراهیم فهلی

مدیر امور اداری و پشتیبانی

33117804،5،7

113

4

رمضان خدمتی حیدری

مدیر امور مالی

33117804،5،7

200

5

مسلم جمور

مسئول امور عمومی و اداره انبار

33117804،5،7

211

6

کریم حمیدی

کارشناس دبیرخانه مرکزی و کارگزینی

33117804،5،7

107

7

رضا رجبی

کارشناس مسئول امور مالی و اداره اموال 

33117804،5،7

112

8

صادق شایسته

کارشناس مسئول امور مالی

33117804،5،7

110

9

اکبر نجاتی

کارشناس امور مالی

33117804،5،7

111

10

مهندس فرشید شیخ محمدی

کارشناس طرح های عمرانی، کارپرداز

33117804،5،7

119

         
              

                                                                                    حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر هاجر مریخ پور

معاون آموزشی و پژوهشی

33117804،5،7

208

2

دکتر وحید صالحی

مدیر امور آموزشی

33117804،5،7

301

3

دکتر حبیب شهبازی گیگاسری

مدیر امور پژوهشی و فناوری

33117804،5،7

413

4

دکتر احمد سام دلیری

سرپرست گروه آموزش های آزاد و دفتر استعداد های درخشان

33117804،5،7

430

5

دکتر نسیبه پوطی

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

33117804،5،7

418

6

دکتر علیرضا نوروزی شرف

سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

33117804،5،7

427

7

مهندس حسین نوری

کارشناس مسئول امور فارغ التحصیلان

33117804،5،7

304

8

صدیقه زارعی

بایگانی آموزش و فارغ التحصیلان

33117804،5،7

305

9

مهندس شهرام مرسلی

کارشناس امور فارغ التحصیلان و نظام وظیفه

33117804،5،7

306

10

مهندس محمد سلیمانی

کارشناس امور آموزشی

33117804،5،7

303

11

مریم بهرامی کارزار

کارشناس مسئول امور آموزشی

33117804،5،7

302

12

سمیه سلیمی متمایل

کارشناس کتابخانه مرکزی

33117804،5،7

302

13

دکتر مهدی عبدالملکی

مدیر گروه شیمی

33117804،5،7

422

14

دکتر پرویز الماسی

مدیر گروه کشاورزی

33117804،5،7

307

15

دکتر سمیه رفعتی آلاشتی

مدیر گروه علوم انسانی

33117804،5،7

438

16

دکتر ابوذر رمضانی

مدیر گروه  فنی و مهندسی

33117804،5،7

424

17

مهندس حامد گلزارمحسن

کارشناس مسئول امور پژوهش و فناوری

33117804،5،7

401

18

مهندس محمد مهدی جمهور

کارشناس مسئول امور پژوهش و فناوری

33117804،5،7

403

19

فاطمه حسین آبادی

کارشناس آزمایشگاه شیمی

33117804،5،7

410

20

زهرا جلیلیان

کارشناس کتابخانه مرکزی

33117804،5،7

400

21 محسن امانی کارشناس ارتباط با صنعت 33117804،5،7 118
         
         

                                                                                          معاونت امور دانشجویی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

 دکتر زهره مریانجی

معاون امور دانشجویی و فرهنگی

33117804،5،7

308

2

مهندس سجاد شمشیری

مدیر امور دانشجویی  33117804،5،7 201

3

دکتر حافظ مهدنژاد

مدیر امور فرهنگی

33117804،5،7

432

4

رسول فراقان

کارشناس امور دانشجویی

33117804،5،7

205

5

محمدمهدی مولوی

کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی

33117804،5،7

114

6

الهام قهرمانی

کارشناس امورمالی و رفاهی دانشجویی

33117804،5،7

209

5

مهدی امامی

امور خوابگاه ها و انبار

33117804،5،7

204

6

شهرام مرسلی

کارشناس مسئول تربیت بدنی

33117804،5،7

306

7

ابراهیم فهلی

سرپرست مرکز مشاوره و سلامت

33117804،5،7

113

         

                                                                                            اعضای هیأت علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر مهدی عبدالملکی

شیمی

33117804،5،7

422

2

دکتر یونس حنیفه پور

شیمی

33117804،5،7

428

3

دکتر وحیدصالحی

علوم انسانی

33117804،5،7

434

4

دکترزهره مریانجی

علوم انسانی

33117804،5،7

427

5

خانم دکتر سمیه رفعتی

علوم انسانی

33117804،5،7

438

6

دکترسیدمحمد حسینی

علوم انسانی

33117804،5،7

411

7

دکتر حافظ مهد نژاد

علوم انسانی

33117804،5،7

432

8

دکتر مهدی ترکشوند

علوم انسانی

33117804،5،7

417

9

دکترحبیب شهبازی گیگاسری

کشاورزی

33117804،5،7

413

10

دکتر احمد سام دلیری

کشاورزی

33117804،5،7

430

11

دکتر فرشاد محمدیان

کشاورزی

33117804،5،7

436

12

دکتر پرویز الماسی

کشاورزی

33117804،5،7

420

13

دکتر علیرضا نوروزی شرف

کشاورزی

33117804،5،7

436

14

دکتر هاجرمریخ پور

کشاورزی

33117804،5،7

427

15

مهندس سجادشمشیری

کشاورزی

33117804،5،7

433

16

مهندس مریم کاویانی

کشاورزی

33117804،5،7

418

17

دکتر مهرداد رسولی

کشاورزی

33117804،5،7

420

18

دکتر مرتضی لطفی پارسا

فنی و مهندسی

33117804،5،7

437

19

مهندس وحید پورامین

فنی و مهندسی

33117804،5،7

426

20

مهندس نسیبه پوطی

فنی و مهندسی

33117804،5،7

418

21

مهندس الهام علیقارداش

فنی و مهندسی

33117804،5،7

426

22

دکتر ابوذر رمضانی

فنی و مهندسی

33117804،5،7

424

23

مهندس مسلم درویشی

فنی و مهندسی

33117804،5،7

424

 

 

 


برچسب ها: - شماره تلفن