دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری کارگاه ازدواج آسان ویژه دانشجویان دانشگاهبه گزارش روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه، کارگاه ازدواج آسان در راستای سیاست های ابلاغی جمعیت، به مناسبت هفته جوانی جمعیت و به منظور ترویج ازدواج آسان در جوانان، در سالن شهید سلیمانی دانشگاه برای دانشجویان برگزار گردید.

کارگاه ازدواج آسان روز سه شنبه مورخ 25 اردیبهشت ماه سال جاری با هدف آشنا ساختن دانشجویان با اهمیت ازدواج برگزار گردید. این کارگاه با تدریس خانم دکتر ملیحه خبازی عضو هیأت علمی گروه مشاوره دانشگاه و با استقبال پرشور دانشجویان برگزار شد. کارگاه ازدواج آسان به همت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی، مشاور امور بانوان و خانواده و مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه تشکیل شد. ایشان در این کارگاه، اظهار داشت: یکــی از موضوع های مهــم زندگــی، ازدواج اســت اعــم از اینکــه فـردی تصمیـم بـه ازدواج بگیـرد یـا نـه. معمـولادر هرکدام از ایــن دو صــورت، تصمیم گیــری درزمانــی انجــام می شــود کــه دانســته ها و تجربه هــای فــرد در برابــر اهمیــت ازدواج، انــدک و ناقـص اسـت. چنانکـه ابـراز نیاز و خواسـته دانشـجویان نیـز بـرای دریافـت اطلاعـات در حـوزه پیـش از ازدواج و ازدواج، مؤیـد چنیـن کمبـودی بـوده و مـا را مصمـم کـرده تـا کارگاهی در این حوزه برگزار کنیم. بنابراین باید گفت گرچه در انتخـاب خانواده ای کـه در آن بـه دنیا آمده ایـم، هیچ اختیاری نداشـته ایم اما مهم آن اسـت کـه تا حد زیـادی بتوانیم، معمـار خانوادە آتی خود باشـیم. یکـی از راه هـای رسـیدن بـه این هدف، آموزش اسـت. به این منظور در این کارگاه مجموعه ای از دانسـتنی ها که لازمه ی ازدواج اسـت، در اختیـار علاقه منـدان قـرار گرفت.

روابط عمومی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

 


تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۶:۰۲ | دفعات بازدید: ۸۴ بازدید
نظراتثبت نظر