معرفی معاونت

معاونت دانشجویی در دانشگاه ها به عنوان یکی از معاونت هایی که تعامل زیادی با دانشجویان دارد و بسیاری از امکانات رفاهی دانشجویان مربوط به این معاونت می باشد می بایست در انجام وظایف مشروحه نهایت دقت را بعمل آورد

اخبار معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاونت دانشجویی در دانشگاه ها به عنوان یکی از معاونت هایی که تعامل زیادی با دانشجویان دارد و بسیاری از امکانات رفاهی دانشجویان مربوط به این معاونت می باشد می بایست در انجام وظایف مشروحه ذیل نهایت دقت را بعمل آورد :

*  تدوین و تنظیم برنامه عملیاتی دانشجویی وارائه آن به ریاست دانشکده و ارسال گزارش مربوطه به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • زمان ایجاد : 3 شهريور 1391 - 10:32ب.ظ03
  • پیوندهای مفید