ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه

دکتر فرامرز میرزایی

رئیس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

دارای مدرک دکتری زبان و ادبیات عربی

استاد و عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا

تلفن : 08133117802
فکس: 08133117801
پست الکترونیکی: mirzaei.f@sjau.ac.ir & mirzaeifaramarz@yahoo.com

روسای قبلی دانشگاه

اخبار ریاست دانشگاه

پیوندهای مفید