قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه

با توجه به اتمام اعتبار قرارداد های گرنت سال 1393، حداکثر تا تاریخ 20/07/94 مدارک مربوط به مخارج انجام شده در طول قرارداد مذکور را ارائه و نسبت به تسویه اقدام نمایید.همچنین جهت عقد قرارداد گرنت سال 1394 ارائه کلیه مدارک مربوط به فعالیت های پژوهشی انجام شده توسط عضو هیأت علمی لازم است.                    

   مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه

  • زمان ایجاد : 14 مهر 1394 - 3:49ب.ظ14
  • پیوندهای مفید