برخی از وظایف این بخش:

اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری و مالی دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات وآیین نامه های مربوطه

نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحد های مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا

استقرار فرایند شناسایی در امد ها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارش های مالی و نظم و انضباط بخشیدن به امور مالی

تدوین روش های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنبه و تجهیزات دانشگاه به منظور نگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه

مدیریت طرح وبرنامه

انجام کلیه امور مربوط به تهیه وتدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی معاونت اداری و مالی

جمع آوری بودجه پیشنهادی کلیه واحد ها و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد

نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحد ها

بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیت های عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور

  • زمان ایجاد : 11 خرداد 1393 - 10:30ق.ظ11
  • پیوندهای مفید