مدیریت امور مالی

رمضان خدمتی حیدری

مدیر امور مالی دانشگاه

تلفن : 33137452 - 081

فکس : 33137451 - 081

    شرح وظايف امور مالي

هدايت و ايجادهماهنگي بين فعاليتهاي اداري و تنظيم برنامه كار واحد ها و ادارات مرتبط با امور مالي

انجام كليه پرداختها و دريافتها برطبق ضوابط و مقررات

درخواست وجه و وصول اعتبارات از خزانه داري استان

تنظيم حسابهاي دريافتي و پرداختي دانشگاه ازقبيل سپرده ها،ضمانت نامه ها،پيش پرداختها ،علي الحسابها و دريافت و پرداخت ديون و غيره

تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم مالي جهت ارايه به مقام بالاتر

تنظيم . نگهداری انواع دفاتر از قبيل: دفتر روزنامه كل، اعتبارات و تهيه صورتهاي مالي، ترازنامه ها و ... برحسب برنامه فصول و مواد هزينه به منظور كنترل اعتبارات دانشگاه

تامين و تعهد اعتبار و ثبت تعهدات براي هزينه ها بر اساس بودجه مصوب و انجام اقدامات لازم جهت افتتاح اعتبارات اسنادي

رسيدگي به كليه اسناد مالي دانشگاه

نظارت دقيق و تشكيل حسابداري اموال ،انبارگردان با كمك تداركات ،مناقصات و مزايده ها

ايجاد يك سيستم اطلاعاتي مالي جهت كنترل بهتر فعاليت هاي مالي دانشگاه و دسترسي سريع با اين گونه اطلاعات براي ارائه به واحدهاي ذيربط و مراجع و مبادی مربوطه

همكاري مستقيم با مديريت بودجه و تشكيلات جهت هماهنگي امور مربوط به تدوين بودجه هاي جاري و عمراني دانشگاه

تنظيم اسناد فوق العاده مزايا و ساير هزينه ها

صدور برگه هاي محاسباتي

تنظيم و نگهداري دفاتر بانك و ثبت صورت حسابهاي واصله از بانك

تنظيم حسابهاي بانكي مربوط به اعتبارات ارزي

تنظيم و نگهداري حسابهاي دانشگاه

تهيه صورتهاي مالي و تهيه كاربرگ ،تراز آزمايشي و تراز نهايي

ثبت و ضبط برگه هاي محاسباتي حسابهاي عمومي و اختصاصي و تهيه صورتهاي لازم

تنظيم حسابهاي نهايي دانشگاه و تهيه لايحه تفريغ بودجه سال دانشگاه و ارسال آن به ديوان محاسبات

تفكيك اسناد هزينه ماهانه براي ارسال نسخ لازم به ديوان محاسبات و همچنين نگهداري يك نسخه از اسناد و مدارك در بايگاني

تهيه و تنظيم ليست دفاتر اموال دانشگاه اعم ازمنقول و غير منقول

كنترل اموال كليه واحدها به روش استفاده از برچسب و تهيه ليست اموال هر واحد و نصب آن در هر اتاق

حسابداري اموال به منظور كنترل موجوديها،خريد كالا بر اساس نياز و درخواست واحدها

تهيه و تنظيم نگهداري حساب اموال هر واحد با مشخصات كامل

پيش بيني لازم درهزینه تعمير و نگهداري وسايل و اموال قابل تعمير

جمع آوري اموال اسقاطي و به مزايده گذاشتن با نظارت ذيحساب ،معاون اداري و مالي و گروه حقوقي و مسئولين ديگر در صورت ضرورت

محاسبه و رسيدگي به اسناد و ليست هاي حقوقي و مزاياي كاركنان از لحاظ انطباق با مقررات موضوعه

رسيدگي به اسناد هزينه به منظور ايجاد سيستم كنترل داخلي در امور مالي دانشگاه

تطابق اسناد هزينه با بودجه مصوب دانشگاه

تهيه گزارش احتمالي در مورد تخلفات به مقامات ذيصلاح

تطابق اسناد هزينه با موارد كدبندي،مواد و ريز مواد بر طبق مقررات و آئين نامه وضع شده از قبل

تنظيم و نگهداري دفاتر اعتبارات بر حسب برنامه ها و فصول و مواد هزينه

نگهداري سقف بودجه مصوب و تفصيلي دانشگاه برحسب اعتبارات برنامه اي واحد استفاده كننده

تهيه و صدور حواله اعتبارات

منظور نمودن هزينه هاي قطعي كليه تعهدات در طي سال مالي

تهيه صورت عملكرد هاي هزينه هاي جاري در قالب برنامه و شرح مواد و هزينه هاي عمران و غيره

تهيه گزارش از كيفيت و كميت اعتبارات ايجادشده و ارسال سريع و به موقع آن به مقامات مافوق

انجام امور بانكي و نقدي و اسنادي ،اوراق بهادار،سپرده ها.رسيدگي و كنترل دفاتر بانكي

تنظيم اسناد و دفاتر پيش پرداخت ،تنخواه گردان ،علي الحساب و رسيدگي به اموربانكي آن

وصول درآمدهاي دانشگاه

وصول وجه اعتبارات براي هزينه هاي مستمر و غيرمستمرطبق مقررات خزانه

صدور چك و حواله هاي بانكي

انجام امور مربوط به وامهاي دريافتي كاركنان و واريز آنها

  • زمان ایجاد : 11 خرداد 1393 - 10:38ق.ظ11
  • پیوندهای مفید