معرفی معاونت

دکتر سید احمدرضا موسوی زارع
دکترای شیمی آلی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
تلفن : 33117805-081
فکس : 33117801-081
ایمیل: moosavizare@yahoo.com & moosavi-zare@sjau.ac.ir
آدرس :شهرستان اسدآباد - میدان سید جمال الدین اسدآبادی - دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

پیوندهای مفید