دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

گروه نظارت و ارزیابی


سرپرست گروه نظارت و ارزیابی

دکتر سید محمد حسینی

عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشگاه

 

 

 

 

وظایف گروه