دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

کسب عنوان نخبه برتر کشور توسط آقای دکتر سید محمد حسینیکسب عنوان"نخبه ی برتر کشور" در جشنواره ملی دانش و پژوهش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دریافت لوح سپاس از وزیر دفاع توسط آقای دکتر سید محمد حسینی عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی


نظراتثبت نظر