دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

مدیریت حراست


رمضان خدمتی حیدری

 

مدیریت حراست دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

تلفن 7-33117804    داخلی 200

 

 

شرح وظایف حراست دانشگاه

 

برنامه ریزی سازماندهی ، نظارت و هدایت کلیه فعالیت های حراستی دانشگاه    

 استقرار سیستم مناسب حفاظت فیزیکی ،پرسنلی،اسناد و فناوری اطلاعات دانشگاه     

 دریافت و ثبت و نگهداری مکاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه     

 تهیه و تنظیم فرم های حراستی     

 تنظیم برنامه های مختلف بازرسی     

 صدور کارت شناسایی، مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور جلوگیری ازهرگونه سو استفاده و جعل 

    


برچسب ها: حراست