دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی


دکتر حافظ مهدنژاد

 سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی

 

ایمیل:     m.mahdnejad@gmail.com

 


برچسب ها: -