دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی دومین کنفرانس اقتصاد تجربی در کشور لهستانبرگزیده شدن عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی دومین کنفرانس اقتصاد تجربی در کشور لهستان


نظراتثبت نظر