دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه به عنوان عضو هیئت تحریه نشریه ای در لهستانبرگزیده شدن عضو هیئت علمی دانشگاه به عنوان عضو هیئت تحریه نشریه "Studies & Proceeding of polish Association for Knowledge Management" در کشور لهستان


نظراتثبت نظر