دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

عضویت دانشجوی دانشگاه دراتحادیه انجمن های علمی دانشجویی باغبانی ایرانسرکار خانم زهرا رجبی به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی باغبانی ایران منصوب می شوند

سرکار خانم زهرا رجبی به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی باغبانی ایران منصوب می شوند


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۱۰:۰۴ | دفعات بازدید: ۲۳۴۰ بازدید

برچسب ها: انجمن علمینظراتثبت نظر