دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

شهادت مظلومانه ی آیت الله شیخ باقر النمر به دست حکومت ظالم آل سعود را محکوم میکنیمشهادت مظلومانه ی آیت الله شیخ باقر النمر به دست حکومت ظالم آل سعود را محکوم میکنیم


نظراتثبت نظر