دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

ریاست دانشگاه


دکتر حسین مرادی مخلص

 دکتری تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبائی

 عضو هیأت علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا – استادیار

تلفن :  08133117802
فکس:  08133117803
پست الکترونیکی: h.moradimokhles@sjau.ac.ir


برچسب ها: -