دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

روسای پیشین


لیست روسای پیشین دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

تصویر

نام و نام خانوادگی

مرتبه و جایگاه فعلی

دوران ریاست

دکتر موسی اعظمی

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

1390 تا 1393

دکتر فرامرز میرزایی

استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تربیت مدرس

1393 تا 1396

دکتر جعفر امیری پریان

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

1396 تا 1397

دکتر حمید گودرزی افشار

دانشیار سابق دانشکده علوم پایه دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

1397 تا 1399

 


برچسب ها: - روسای پیشین