دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

روز جهانی قدس، روز جهانی استقامت و ایستادگیروز جهانی قدس، روز جهانی استقامت و ایستادگی، روز جهانی پایداری حق در برابر باطل، روز جهانی مقابله با زور و زر و تزویر خجسته باد.


نظراتثبت نظر