دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

روابط عمومی و گزینش


مهندس هادی عبدکوند

مسئول گزینش دانشگاه و رابط هسته گزینش دانشگاه بوعلی سینا

مسئول روابط عمومی دانشگاه

08133117804 داخلی 212


برچسب ها: -