دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دکتر هاجر مریخ پور


الف- اطلاعات فردي و سوابق تحصيلي:

نام و نام خانوادگي: هاجر مریخ پور                                       تولد: 1358/06/29

محل تولد: اسدآباد

- مقاطع تحصيلي و مدارک کسب شده

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سال

محل

1

كارشناسي

علوم خاک

1380

همدان- دانشگاه بوعلی سینا

2

كارشناسي ارشد

علوم خاک- گرایش شیمی خاک

1383

همدان- دانشگاه بوعلی سینا

3

دكتراي تخصصی

علوم خاک- گرایش شیمی خاک

1392

همدان- دانشگاه بوعلی سینا

- عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: حرکت برخي كاتيونها و انيونها در خاكهاي تحت تاثير پساب نيروگاه شهيد مفتح همدان

- عنوان رساله دكتري: حذف سرب،کادميوم، مس ونيکل از محلولهاي آبي و کاهش آبشويی ومدل سازی آنها درخاک از طريق افزودن مواد جاذب

ب- سوابق آموزشي:

 • تدریس دردانشگاه پیام نور كبودراهنگ (2 سال) نام دروس تدریس شده: خاکشناسی عمومی، آبیاری، شیمی خاک، فیزیک خاک، گیاهشناسی عمومی

- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان (91-83) نام دروس تدریس شده: خاکشناسی عمومی، فرسایش و حفاظت خاک، زمین شناسی عمومی برای مقطع کارشناسی و روش تحقیق برای مقطع کارشناسی ارشد

ج- سوابق اجرائي:

د- سوابق پژوهشی:

 • عضو کميته علمی اولين همايش ملی گياهان دارويي و کشاورزی پايدار (زمان برگزاری: 18/7/1392)
 • عضو کميته علمی همايش های محيط زيست ايران (زمان برگزاری: 9/8/1392)
 • عضو کميته علمی اولين همايش ملی برنامه ريزی حفاظت، حمايت از محيط زيست و توسعه پايدار (زمان برگزاری: 1/12/1392)
 • دبير علمی اولين همايش ملی نانو تکنولوژی، مزايا و کاربردها (زمان برگزاری: 15/12/1392)
 • استاد راهنمای مشترک پایان نامه کارشناسی ارشد (9 مورد، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه محیط زیست، گرایش آلودگی)

1- عنوان پايان نامه: تحرک روی و مس در خاک رسی آلوده اصلاح شده با پوست کيوی تحت تاثير زمان انکوباسيون (تاریخ دفاع: 25/6/1391)

2- عنوان پايان نامه: بررسی کاربرد پوست کيوی و زمان انکوباسيون بر تحرک برخی از عناصر سنگين در خاک های آلوده (تاریخ دفاع: 25/6/1391)

3- عنوان پايان نامه: تحرک روی و مس در خاک رسی آلوده اصلاح شده با پيله کرم ابريشم تحت تاثير زمان انکوباسيون (تاریخ دفاع: 26/6/1391)

4- عنوان پايان نامه: اثر پيله کرم ابريشم و زمان انکوباسيون بر تحرک سرب و کادميوم در خاک رسی آلوده (تاریخ دفاع: 17/10/1391)

5- بررسی تجمع نيترات در سبزيجات آبياری شده با فاضلاب شهر همدان (تاریخ دفاع: 9/6/1392)

6- تاثير شيرابه ايستگاه موقت انتقال زباله شهر همدان بر تجمع عناصر سنگين در سبزيجات غده ای و برگدار (تاریخ دفاع: 9/6/1392)

7- بررسی کیفیت آب رودخانه دره مرادبیک با استفاده از شاخص ..... (تاریخ دفاع: 29/6/1393)

8- بررسی کیفیت آب رودخانه عباس آباد از نظر آلودگی عناصر سنگین (تاریخ دفاع: 29/6/1393)

9- بررسی میزان عناصر قابل استفاده فسفر، ازت و پتاسیم با توجه به میزان کود مصرفی در دشت ذهاب کرمانشاه (تاریخ دفاع: 29/6/1393)

 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد (7 مورد، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه محیط زیست، گرایش آلودگی)

1- عنوان پايان نامه: اثر زمان انکوباسيون و پوست کيوی بر تحرک برخی فلزات سنگين در خاک شنی آلوده (تاریخ دفاع: 25/6/1391)

2- عنوان پايان نامه: اثر پوست کيوی و زمان انکوباسيون بر تحرک سرب و کادميوم در خاک رسی آلوده (تاریخ دفاع: 3/10/1391)

3- عنوان پايان نامه: اثر زمان انکوباسيون و پيله کرم ابريشم بر تحرک برخی فلزات سنگين در خاک شنی آلوده (تاریخ دفاع: 18/11/1391)

4- بررسی آلودگی فلزات سنگين در محصولات گندم (ديم، آبي) و سيب زمينی در برخی مزارع کشاورزی شهرستان رزن (تاریخ دفاع: 9/6/1392)

5- بررسی میزان آلودگی گیاه گشنیز در زمین های آبیاری شده با فاضلاب ...... (تاریخ دفاع: 24/6/1393)

6- بررسی آلودگی آبهای زیر زمینی به آرسنیک در ...... (تاریخ دفاع: 24/6/1393)

7- بررسی کیفیت آب رودخانه دورود با استفاده از شاخص ..... (تاریخ دفاع: 26/6/1393)

 

د-1 طرح های مطالعاتی و پژوهشی

 • مطالعات ارزيابي زيست محيطي خط لوله گاز قهاوند / دمق و آوج، شركت گاز استان همدان، . (همکار طرح)
 • مطالعات ارزيابي زيست محيطي خط انتقال گاز كوزره و گل تپه، شركت گاز استان همدان، 1385. . (همکار طرح)
 • بررسي پارامترهاي فيزيكي و اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع نشر، اداره كل حفاظت محيط .زيست استان همدان، 1387. . (همکار طرح)
 • بررسي، مطالعه و مديريت .پسماندهاي كشاورزي استان همدان، اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان، 1388. (همکار طرح)
 • بررسي تاثير كاربرد كودهاي فسفاته بر محتواي فلزات سنگين در خاك و محصولات كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، 1389. (همکار طرح)

     -   بررسي اثر زمان و كاربرد پوست کيوی و پيله کرم ابريشم بر قابليت انحلال و تحرك عناصر سنگين درخاكهاي با بافت      شني و رسي، دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان، 1390. (همکار طرح)

 

د- 2 مقالات همایشی

رديف

عنوان مقاله

محل ارائه مقاله

تاريخ تنظيم و ارائه مقاله

1

Effect of wastewater application on soil and water quality

International conference on soil, water and environmental quality. New Dwhli, India

Jan28-Feb1 2005

2

Effect of land use of wastewater on movwment of some cations and anions through repacked soil column

International conference, Human impacts on soil quality attributes. Isfahan, Iran.

Sep 12- 16

2005

3

تاثير پساب نيروگاه حرارتی بر آبشوئی پتاسيم و منيزيم از خاک

نهمين کنگره علوم خاک

ايران- تهران

6 تا 9 شهريور

1384

4

ارزيابی تاثير پساب شهرک صنعتی ويان همدان بر روی برخی خصوصيات شيميايی و فيزيکی خاکهای منطقه

اولين کنگره محيط زيست

ايران- تهران

1 تا 3 اسفند

1385

5

The effect of land application of wastewater from Vian industrial town on some soil properties of Hamadan

15th national & third international conference of Biology

Tehran, Iran

Aug 19-21

2008

6

The effect of road-salt application on accumulation of cations and anions in an urban environment

Annual International symposium on agricultural research, Athens, Greece

July 18-21,

2011

7

Effect of Incubation Time and Kiwi Skin on Mobility of Heavy Metals in Contaminated Sandy Soil

1th international Conference on Environmental Crisis and its Solutions Kish Island, Iran

Feb 13-14, 2013

 

د- 3 مقالات چاپ شده در نشریات علمی

رديف

عنوان مقاله

واحد چاپ و تکثير کننده مقاله

تاريخ پذيرش مقاله

1

تاثير پساب نيروگاه شهيد مفتح همدان بر افزايش درصد سديم تبادلی خاک

مجله علوم کشاورزی ايران

دانشگاه تهران

1387

2

تاثير پساب نيروگاه شهيد مفتح همدان بر آبشوئی پتاسيم و منيزيم از خاک

مجله پژوهش کشاورزی

دانشگاه بوعلی سينا همدان

1384

3

Effect of poor quality irrigation waters on the nutrient leaching and ground water quality from sandy soil

Environ. Geol.

 

2007

4

Effect of wastewater irrigation on soil sodicity and nutrient leaching in calcareous soil

Agri. Water Manage.

 

2007

Hot Paper (2008)

5

Investigation of the effects of phosphate fertilizer

application on the heavy metal content in agricultural soils with different cultivation pattern

Biol Trace Elem Res

2011

6

Heavy metal risk assessment for potatoes grown in overused phosphate-fertilized soils

Environ Monit Assess

2012

7

Waste calcite sludge, as an adsorbent for the removal of cadmium, copper, lead and zinc from aqueous solutions

Clean Techn Environ Policy

2012

8

The effect of road-salt application on accumulation and speciation of cations and anions in an urban environment

Water and Environment Journal

2012

9

Competitive adsorption of cadmium, copper, nickel and lead ions by Iranian natural zeolite

Clean Techn Environ Policy

2012

10

Sorption processes and SEM analysis of natural Iranian bentonite exchanged with Cd2+, Cu2+, Ni2+ and Pb2+ cations

Chemical Engineering Communications

2012

11

Mapping Agricultural Soil Nutrients Content Using Geostatistical Technique

Advances in Environmental Biology

2012

12

Assessment efficiency of tea wastes in arsenicremoval from aqueous solution

 

Desalination and Water Treatment

2013

13

Mobility of zinc and copper in contaminated clay soil influenced by Actinidia deliciosa and incubation times

J. Advance Environ Health Res.

2013

14

Comparison Function Kiwi Skin on Mobility of Heavy Metals (Copper and Zink) in Contaminated Sandy soil and Function silk worm cocoon on Mobility of Heavy Metals (Copper and Zink) in Contaminated Clay soil

International Journal of Agriculture and Crop Sciences

2014

15

Effect of kiwi shell and incubation time on mobility of Lead and Cadmium in contaminated clay soil

 

Journal of chemical health risks

2014