دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دکتر مهدی ترک شوند


هیئت علمی گروه الهیات و معارف اسلامی - تاریخ تمدن ملل اسلامی

الف- اطلاعات فردي و سوابق تحصيلي:

نام و نام خانوادگي:           مهدی ترک شوند                         تولد: 1363/8/15

محل تولد: همدان

- مقاطع تحصيلي و مدارک کسب شده

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سال

محل

1

دکتری تخصصی

زبان و ادبیات عربی

1393

دانشگاه تهران

 - عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: ترجمه ی کتاب الانسان الفعال

 - عنوان رساله دكتري: ترجمه و شرح و تحلیل دیوان احمد الصّافي النجفي

ب- سوابق آموزشي:تدریس در دانشگاه رازی - تدریس در دانشگاه بو علی سینا- تدریس در دانشگاه پیام نور کنگاور

 ج- سوابق اجرائي: همکاری با شبکه ی الکوثر در زمینه ی ترجمه- همکاری با شبکه ی العالم در زمینه ی ترجمه- همکاری با شبکه ی ifilm- در ترجمه- همکاری با مؤسسه ی مهراب اندیشه در قم پیرامون ترجمه- همکاری با سازمان محیط زیست در ترجمه- همکاری با مؤسسه ی سنجش و دانش- همکاری با سایت رحما در ترجمه- دبیر انجمن علمی دانشگاه تهران-

د- سوابق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در نشریات علمی: چاپ مقاله ی تجلی عاطفه در صحیفه ی سجادیه در مجله ی ادبی دانشگاه تهران

 کتابهای منتشر شده: چاپ چهار جلد کتاب کمک آموزشی پیرامون صرف و نحو در مؤسسه ی سنجش و دانش