دفتر استعدادهای درخشان

معرفی دفتر استعدادهای درخشان

به منظور شناسایی، هدایت و پرورش دانشجویان استعدادهای درخشان که از اهداف راهبردی جمهوری اسلامی است، شورای عالی انقلاب فرهنگی درسال 1375 كلیات طرح شكوفاسازی و جذب استعدادهای درخشان را تصویب کرد. بدین منظور برای نیل به هدف شکوفاسازی استعدادهای درخشان، شورایی به نام "شورای هدایت استعدادهای درخشان" در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل گردید. در راستای اجرای اهداف شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای درخشان، این دفتر در دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی در خرداد ماه 1394 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.

اهداف دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

ü      نظارت و پیگیری در اجرای بهینه  بخشنامه  ها  و آیین نامه  ها

ü      شناسایی دانشجویان استعداهای درخشان دانشگاه

ü      جذب دانشجویان استعدادهای برتر دانشگاه و اجرای برنامه هایی جهت حفظ آنان

ü      برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی به منظور هر چه شکوفاتر شدن دانشجویان استعدادهای برتر

ü      اجرای مصوبات شورای استعدادهای درخشان

دانشجویان استعدادهای درخشان چه کسانی هستند؟

برابر آیین نامه ها و مقررات مصوب دانشجویانی كه جزو استعدادهای درخشان محسوب می شوند عبارتند از :

1-برگزیدگان آزمون سراسری بامعرفی سازمان سنجش آموزش كشور .

2- برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی كشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش ( موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان پذیرش دانش آموزان برگزیده در دانشگاهها بدون شركت درآزمون سراسری).

3- برگزیدگان جشنواره خوارزمی با معرفی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران .

4- دانشجویانی كه فاقد شرایط فوق بوده ولی به دلیل داشتن ویژگیهای استثنایی به تشخیص گروه آموزشی مربوط و شورای آموزشی دانشگاه دانشجوی ممتاز شناخته شوند از سوی دانشگاه به شورای معرفی می شوند تا پس از تأیید شورای هدایت استعدادهای درخشان بتوانند از مزایای آیین نامه مربوط بهره مند شوند

دانشجویانی که مشمول یکی از شرایط بندهای زیر باشند میتوانند از تسهیلات ورود به مقطع ارشد بدون آزمون بهرهمند شوند:

الف) برگزیدگان رتبه‌های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی- دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته‌های مرتبط با معرفی دبیرخانه المپیاد.

ب) دانشجویان نمونه کشوری با معرفی معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرطی که به لحاظ میانگین کل همتراز پانزده درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

ج) برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم جشنواره های معتبر علمی از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی در رشته یا گروه آموزشی مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه‌ای که در آن برگزیده شده‌اند، با معرفی دبیرخانه هر یک از جشنواره ها با مشارکت حداقل سی و پنج درصد.

د) دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل 100 واحد درسی، به لحاظ میانگین کل جزو ده درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شوند.

و) دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل 100 واحد درسی، به لحاظ میانگین کل جزو بیست درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شوند و دارای رتبه های کشوری زیر در آزمون سراسری سازمان سنجش باشند .

    * رتبه زیر 100 در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک

    * رتبه زیر 100 در گروه آزمایشی علوم تجربی

    * رتبه زیر 50 در گروه آزمایشی علوم انسانی

    * رتبه زیر 20 در گروه آزمایشی هنر و زبان

تبصره1: طبق ماده 2 آئین نامه "ارایه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر"، افراد مشمول می‌توانند تا یک سال پس از دانش آموختگی و صرفاً برای یک بار در هر دوره تحصیلی از تسهیلات ورود به مقطع بالاتر بدون آزمون بهره‌مند شوند، لذا، دانش آموختگانی که یک سال از فارغ التحصیلی آنان گذشته است و مشمول یکی از بندهای فوق می باشند نیز می‌توانند تسهیلات ورود به مقطع بالاتر بدون آزمون استفاده نمایند.

.

  • زمان ایجاد : 8 تير 1394 - 11:53ق.ظ08
  • پیوندهای مفید