دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دفاع اولین دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیمی معدندفاع اولین دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیمی معدنی دانشگاه از پایان نامه خود با حضور پروفسور کی پور و پروفسور زلفی گل


نظراتثبت نظر