دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

حضور نماینده محترم شهرستان اسدآباد در دفتر ریاست محترم دانشگاهحضور نماینده محترم شهرستان اسدآباد و عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در دفتر ریاست محترم دانشگاه جهت بررسی مسائل و مشکلات جاری دانشگاه


نظراتثبت نظر