دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

حضور تیم تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در دانشگاهحضور تیم تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در دانشگاه و بازدید از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی


نظراتثبت نظر