دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

حضور امام جمعه محترم شهرستان اسدآباد در دانشگاه و دیدار با ریاست محترم دانشگاه در روز سه شنبه 9 تیرماهحضور امام جمعه محترم شهرستان اسدآباد در دانشگاه و دیدار با ریاست محترم دانشگاه در روز سه شنبه 9 تیرماه


نظراتثبت نظر