دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود



ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در محل ساختمان جدید دانشگاه و بازدید دکتر میرزائی، رییس دانشگاه از روند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود


نظرات



ثبت نظر