دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

ثبت نام دانشجویان جدیدالورودثبت نام دانشجویان جدیدالورود در محل ساختمان جدید دانشگاه و بازدید دکتر میرزائی، رییس دانشگاه از روند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود


نظراتثبت نظر