دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری کارگاه آموزشی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی برای اساتید و کارکنان دانشگاهبرگزاری کارگاه آموزشی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی برای اساتید و کارکنان دانشگاه


نظراتثبت نظر