دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

بازدید ریاست دانشگاه، فرماندار و نماینده شهرستان اسدآباد از پروژه احداث دانشکده فنی ومهندسی دانشگاهبازدید ریاست محترم دانشگاه، فرماندار محترم و نماینده محترم شهرستان اسدآباد از روند پیشرفت پروژه احداث دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه


نظراتثبت نظر