دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

بازدید از پروژه دانشکده فنی و مهندسیبازدید جناب آقای بهروز نعمتی، نماینده محترم شهرستان اسدآباد در مجلس شورای اسلامی و جناب آقای دکتر میرزائی، ریاست محترم دانشگاه از پروژه دانشکده فنی و مهندسی


نظراتثبت نظر