دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اعضا شورا


  • فرماندار شهرستان اسدآباد به عنوان رئیس شورا
  • رئیس دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی به عنوان دبیر شورا
  • رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد
  • رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اسدآباد
  • 2 نفر از رؤساء ادارت شهرستان به پیشنهاد فرماندار شهرستان و تصویب شورا
  • 3 نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های شهرستان به پیشنهاد دبیر شورا

برچسب ها: -