دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

ارائه مقاله علمی و انتخاب مقاله برتر دکتر حبیب شهبازی گیگاسریارائه مقاله علمی و انتخاب مقاله برتر دکتر حبیب شهبازی گیگاسری؛ عضو هیات علمی دانشگاه در کنفرانس بین المللی " روش های کمی در اقتصاد تجربی" در کشور لهستان

ارائه مقاله علمی و انتخاب مقاله برتر دکتر حبیب شهبازی گیگاسری؛ عضو هیات علمی دانشگاه در کنفرانس بین المللی " روش های کمی در اقتصاد تجربی" در کشور لهستان


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۱۴:۰۹ | دفعات بازدید: ۲۵۶۸ بازدید
نظراتثبت نظر