دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

آگهی تمدید مناقصه یک مرحله ای (خدمات عمومی و پشتيباني امور غير تخصصي)مناقصه گزار: دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی موضوع مناقصه: واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی و پشتيباني امور غير تخصصي(نظافت و نگهداری فضای سبز، خدمات اداری ، آبدارخانه و حفاظت فیزیکی)

 نحوه دريافت اسناد مناقصه :

 از طریق همین سایت  (جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک فرمایید) یا سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیک دولت) به نشانی  www.setadiran.ir/setad/cms ،

 مهلت دريافت اسناد مناقصه : از روز دوشنبه تاريخ 97/06/12 لغايت پایان وقت اداری روز دوشنبه 97/06/19 خواهد بود.

 آخرين مهلت ثبت، بارگزاری و تحويل پيشنهادها :

حداكثر تا ساعت 17 روز چهارشنبه 97/06/31 خواهد بود . بديهي است به پيشنهاداتي كه بعد از ساعت مذكور ثبت، بارگزاری و واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تاریخ بررسی پیشنهادت: زمان پيش بيني شده جهت برگزاري جلسه بازگشايي پاكت پيشنهادها روز یکشنبه مورخ 97/07/01 ساعت 10:00 مي باشد.

 تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شركت در مناقصه به میزان  300.000.000 ريال مي باشد كه  مي بايست به حساب شماره 0111541496004 بنام سپرده هاي جاري دانشگاه نزد بانك ملی شعبه مرکزی اسد آباد واريز گردد و يا بصورت ضمانت نامه معتبر بانكي ( با اعتبار 3 ماهه ) و يا چك تضمين شده بانكي در وجه دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی ارائه گردد.

 زمان اعلام نتايج از تاريخ بازگشايي ظرف يك هفته مي باشد.

مدت اعتبار پيشنهادات دو ماه مي باشد.

پیشنهاد دهندگان می بایست نسبت به ثبت و بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد همچنین تکمیل و تنظیم اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد خود در قالب پاكت هاي جداگانه لاك و مهر شده (ذکر کامل موضوع مناقصه و نام واحد مناقصه گزار ؛ نام شركت؛ آدرس قانوني ؛ شماره تلفن و مهر امضاي مجاز شركت بر روی همه ي پاکتها)وارائه به دبیرخانه دانشگاه اقدام نمایند


تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۷:۰۶ | دفعات بازدید: ۲۳۴۱ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر