دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

آگهی تمدید مناقصه یک مرحله ای (تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویی)دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در نظر دارد، کلیه امور مربوط به خريد اقلام مواد غذايي ، طبخ و توزيع غذاي دانشجويي سال 1397 در حدود 90.000 پرس بصورت شام ونهار) را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید.

لذا اشخاص حقوقی دارای تائیدیه صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی مرتبط با تهیه و طبخ غذا می توانند جهت اطلاع از نحوه شرکت در مناقصه و دریافت اسناد از طریق همین سایت (جهت دريافت اسناد مناقصه کلیک فرمایید) یا سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیک دولت) به نشانی  www.setadiran.ir/setad/cms  ،اقدام نمایند.

 مهلت دريافت اسناد مناقصه : از روز یکشنبه مورخ 97/06/04 لغايت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97/06/08 خواهد بود.

 آخرين مهلت ثبت، بارگزاری و تحويل پيشنهادها : حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 97/06/17 خواهد بود . بديهي است به پيشنهاداتي كه بعد از زمان مذكور ثبت، بارگزاری و واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .

تاریخ بررسی پیشنهادت: جلسه بازگشايي پاكت پيشنهادها روز یک شنبه 97/06/18 ساعت 10:00 صبح در محل سالن جلسات دانشگاه می باشد.حضور نماینده مناقصه گران با ارائه معرفی نامه از شرکت بلامانع است.

سایر موارد در اسناد مناقصه موجود است، و پیشنهاد دهندگان باید کلیه اسناد و فرمهای پیوست را با قید اینکه مورد قبول است، با امضای مدیر عامل و مهر شرکت ، ضمیمه پیشنهاد کرده و نسبت به ثبت و بارگزاری اسناد تکمیل شده مناقصه و فرمهای مربوط در سامانه ستاد اقدام و اصل اسناد مناقصه و فرمهای مربوط را تا تاریخ ذکر شده به دبیر خانه مرکزی دانشگاه تحویل نماید.

تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شركت در مناقصه به میزان  400.000.000 ريال مي باشد كه  مي بايست به حساب شماره 0111541496004 بنام سپرده هاي جاري دانشگاه نزد بانك ملی شعبه مرکزی اسد آباد واريز گردد و يا بصورت ضمانت نامه معتبر بانكي ( با اعتبار 3 ماهه ) و يا چك تضمين شده بانكي در وجه دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی ارائه گردد.

دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختاراست

بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۰:۰۶ | دفعات بازدید: ۳۰۰۴ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر