دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی و پشتيباني امور غير تخصصي دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادیمناقصه یک مرحله ای واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی و پشتيباني امور غير تخصصي دانشگاه تا روز چهارشنبه مورخ 2 مهرماه سال جاری تجدید گردید

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در نظر دارد، کلیه امور مربوط به خدمات عمومی و پشتيباني امور غير تخصصي (نظافت، نگهداری فضای سبز، خدمات اداری و آبدارخانه و حفاظت فیزیکی) سال 1399 را بصورت حجمی مربوط به ساختمان فنی و مهندسی به متراژ 7500 متر مربع و 23760 نفر ساعت کار را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید.

لذا اشخاص حقوقی دارای تائیدیه صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی مرتبط با موضوع مناقصه می توانند جهت اطلاع از نحوه شرکت مناقصه و نحوه دریافت اسناد از طریق سایت دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی نشانی www.sjau.ac.ir یا سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیک دولت) به نشانی  www.setadiran.ir/setad/cms ،اقدام نمایند.

مهلت دريافت اسناد مناقصه :

از روز یکشنبه تاريخ 99/06/30 لغايت پایان وقت اداری روز  چهار شنبه 99/07/02 خواهد بود.

آخرين مهلت ثبت، بارگذاری و ارائه پيشنهادها :

حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه 99/07/12 خواهد بود. بديهي است به پيشنهاداتي كه بعد از ساعت مذكور ثبت، بارگذاری شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تاریخ بررسی پیشنهادت: 

جلسه بررسی پيشنهادها روز یکشنبه 1399/07/13 ساعت 10:00 در محل سالن جلسات دانشگاه می باشد. حضور نماینده مناقصه گران با ارائه معرفی نامه از شرکت بلامانع است.

سایر موارد در اسناد مناقصه موجود است، و پیشنهاد دهندگان باید کلیه اسناد و فرمهای پیوست را با قید اینکه مورد قبول است، امضاء . مهر شرکت ، ضمیمه پیشنهاد کرده و نسبت به ثبت و بارگزاری اسناد تکمیل شده مناقصه و فرمهای مربوط در سامانه ستاد اقدام نمایند. (بارگزاری اسناد صرفا از طریق سامانه ستاد معتبر می باشد)

تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شركت در مناقصه به میزان  801/618/000 مي باشد كه  مي بايست به حساب شماره 0111541496004 بنام سپرده هاي جاري دانشگاه نزد بانك ملی شعبه مرکزی اسد آباد واريز گردد و يا بصورت ضمانت نامه معتبر بانكي ( با اعتبار 3 ماهه ) و يا چك تضمين شده بانكي در وجه دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی ارائه گردد.

دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک فرمایید


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۸:۰۶ | دفعات بازدید: ۱۵۴ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر