دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

آغاز عملیات احداث دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه (استقرار کارگاه + خاکبرداری)