دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

آبان سالروز مبارزه با استکبار جهانی گرامی باد-حضور دانشجویان و کارکنان دانشگاه در راهپیمایی 13 آبانآبان سالروز مبارزه با استکبار جهانی گرامی باد-حضور دانشجویان و کارکنان دانشگاه در راهپیمایی 13 آبان


نظراتثبت نظر